لیست کل کاربران

ردیف نام و نام خانوادگی تلفن همراه کشتارگاه استان شهرستان فعالیت وضعیت جزییات حذف
1 حسن محسنی 09138022368 دام فساران اصفهان اصفهان دام فعال مشاهده
2 سیدقدیر میراحمدی 09132035290 دام نقش جهان اصفهان خمینی شهر دام فعال مشاهده
3 الهی نژاد 09132208035 دام شهرضا اصفهان شهرضا دام فعال مشاهده
4 علی دام نقش جهان اصفهان طیور فعال مشاهده
5 حسین دام نقش جهان اصفهان دام فعال مشاهده
6 مجید مهدوی 09139311058 دام مبارکه(شب) اصفهان مبارکه دام فعال مشاهده
7 یحیی اسدی 09134306205 دام مبارکه(روز) اصفهان مبارکه دام فعال مشاهده
8 رضا مقنی 09132774532 دام کاشان اصفهان کاشان دام فعال مشاهده
9 حسین محمدی 09138203158 دام داران اصفهان داران ـ فریدن دام فعال مشاهده
10 مهدی عظیما 09131335905 دام نجف اباد اصفهان نجف آباد دام فعال مشاهده
11 وحید اعجازی 09211736615 دام گلپایگان اصفهان گلپایگان دام فعال مشاهده
12 مجتبی اکبری 09138740525 دام زرین شهر اصفهان زرین شهر ـ لنجان دام فعال مشاهده
13 محسن جعفری 09133707488 دام حبیب اباد اصفهان حبیب آباد دام فعال مشاهده
14 ایمان منظری 09137904167 دام بوئین اصفهان بوئین ومیاندشت دام فعال مشاهده
15 سیدمجتبی مویدی 09133312697 دام تیران اصفهان تیران دام فعال مشاهده
16 حمید نصر 09131869512 دام قهدیجان اصفهان قهد ریجان دام فعال مشاهده
17 محسن اسدی 09139136753 دام زفره اصفهان فلاورجان دام فعال مشاهده
18 محمد تقی گلی 09139596680 دام فریدونشهر اصفهان فریدون شهر دام فعال مشاهده
19 مهدی نادری 09132220232 دام دهاقان اصفهان دهاقان دام فعال مشاهده
20 علی مهدی 09131251021 دام باغبهادان اصفهان باغ بهارداران دام فعال مشاهده
21 محمد حسین روحانی 09139103638 دام ادستان اصفهان اردستان دام فعال مشاهده
22 مجید باقریان 09131658845 دام نوشین حلال اصفهان شاهین شهر دام فعال مشاهده
23 عباس اقایی 09131769279 دام فجر اصفهان مهرجان دام فعال مشاهده
24 حسین دام فساران اصفهان دام فعال مشاهده
25 جواد احمدی 09139109837 زیبا مرغ اصفهان اصفهان طیور فعال مشاهده
26 محمد سیفی 09133651463 مانا مرغ اصفهان اصفهان طیور فعال مشاهده
27 سید علی خلیلی 09139089375 اصفهان مرغ اصفهان قهجاورستان طیور فعال مشاهده
28 محمد زارعان 09138000116 سمانه مرغ اصفهان اصفهان طیور فعال مشاهده
29 مصطفی نوری 09137361018 سپید مرغ اصفهان اصفهان طیور فعال مشاهده
30 عبدلله گلکار 09902786988 هما مرغ اصفهان اصفهان طیور فعال مشاهده
31 احمد حیدرنام 09133061015 پاکیزه مرغ اصفهان اصفهان طیور فعال مشاهده
32 مسلم داوری 09131883849 سپاهان مرغ اصفهان حبیب آباد طیور فعال مشاهده
33 سعید براتی 09103031039 ثمین مرغ اصفهان تیران طیور فعال مشاهده
34 مصطفی فرزانه 09133227973 شرکت تعاونی مرغداران شهرضا اصفهان شهرضا طیور فعال مشاهده
35 محمدحسین وطن خواه 09331326944 شرکت تعاونی مرغداران شهرضا اصفهان کاشان طیور فعال مشاهده
36 حجت الله شاهپری 09133728577 زرین طیور گلپایگان اصفهان گلپایگان طیور فعال مشاهده
37 روح الله رحیمی 09131105844 هامون مرغ اصفهان مبارکه طیور فعال مشاهده
38 یحیی غفوری 09103222302 ماکیان مرغ اصفهان فلاورجان طیور فعال مشاهده
39 محمد کیانی 09134055827 دانیال مرغ اصفهان فلاورجان طیور فعال مشاهده
40 رضا اسماعیلی 09139317098 درسا مرغ اصفهان قهد ریجان طیور فعال مشاهده
41 ناصر کاملی 09901856770 ساینا مرغ اصفهان خمینی شهر طیور فعال مشاهده
42 عباس تقیان 09137035428 اسپادانا مرغ اصفهان هرند طیور فعال مشاهده
43 حسام مرادی 09133031475 میدان ماهی اصفهان اصفهان آبزیان فعال مشاهده